اعضاء هیات مدیره

دومين مجمع عمومي عادي مورخ 20/3/88 در موسسه تحقيقات جنگلها ومراتع كشور برگزار شد با حضور نماينده كميسيون انجمن ها علمي ايران مبني بر انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيئت مديره و بازرسان و تعيين سمت و دارندگان امضاء مجاز به شرح ذيل مي باشد.

 

نام ونام خانوادگي اعضاء اصلي هيات مديره          سمت

آقاي دكتر محمد باقر رضايي                                     رئيس هيت مديره    معرفی (CV)

آقاي دكتر خسرو پيري                                            نايب رئيس هيئت مديره

آقاي دكتر كامكار جايمند                                          خزانه دار

آقاي دكتر محمد حسين لباسچي                              بازرس

آقاي دكتر فراز مجاب                                               عضو

خانم دكتر طيبه رجبيان                                           عضو

 

نام ونام خانوادگي اعضاي علي البدل هيات مديره

خانم دكتر فرح كريمي

آقاي دكتر عبدالحسين قيد ابراهيمي

آقاي دكتر سيد رضا طباطبايي عقدائي                       بازرس علي البدل

خروجي سايت