معرفی انجمن

انجمن علمي گياهان دارويي ايران به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علم و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه گياهان دارويي تشكيل شده است.
انجمن گياهان دارويي ايران محل تجمع كليه اساتيد، محققان، كارشناسان و علاقمندان به گياهان دارويي و مكاني مناسب براي فعاليتهاي متنوع علمي در اين زمينه مي باشد. كليه افراد ياد شده مي توانند ضمن عضويت در اين انجمن رسمي علمي، در زمينه هاي مورد علاقه و تخصصي خود با انجمن همكاري نمايند.
به اين اميد كه با ارتقاء سطح علوم مربوط به گياهان دارويي، تحولي در اين زمينه بوجود آيد.

سايت انجمن در صفحات بعد نمايانگر زمينه ها و فعاليتهاي انجمن گياهان دارويي است.
از اين طريق مي توانيد :
 - با اساسنامه انجمن گياهان دارويي ايران آشنا شويد.
- براي عضويت در انجمن، فرم عضويت و فرم كميته هاي تخصصي را پر نماييد.
- با ساير مراكز پژوهشي و شركتهاي توليدي كه در زمينه گياهان دارويي فعاليت دارند ارتباط برقرار نماييد.
- با برخي از سايتهاي تخصصي در زمينه گياهان دارويي و زير گروه هاي آنها ارتباط برقرار نماييد و از آخرين فعاليتهاي آنان با خبر شويد.
- از انتشارات و همايش هاي مرتبط با گياهان دارويي مطلع شويد.  
جهت به روز نگهداشتن اطلاعات موجود در اين سايت و گسترش دامنه آنها، ياري و مساعدت كليه اعضاي انجمن ضروري مي باشد. با ارسال نظرات خود انجمن را ياري نماييد .

خروجي سايت