اساسنامه انجمن - گروه های علمی انجمن

فصل پنجم گروههاي علمي انجمن

 

   ماده 16: انجمن مي تواند گروه ها و كميته هاي زير را تشكيل دهد كه بر اساس شرح وظايفي كه از سوي هيات مديره تعيين مي شود به فعاليت مي پردازد.

1)      گروه هاي تخصصي

2)       كمته آموزش و پژوهش

3)       كميته انتشارات

4)       كميته آمار و اطلاعات

5)       كميته پذيرش و روابط عمومي

6)       كميته گردهمايي هاي علمي 

1-16- تهيه و تصويب آيين نامه تشكيل گروها و كميته ها با انجمن است.

 

خروجي سايت