اساسنامه انجمن - کلیات و اهداف

فصل اول كليات و اهداف

 

   ماده 1: به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علم و توسعه كمي و كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي مربوطه، انجمن گياهان دارويي ايران كه از اين پس دراين اساسنامه انجمن ناميده مي شود، تشكيل مي گردد.

   ماده 2: انجمن موسسه اي غير انتفاعي است و در زمينه هاي علمي و پژوهشي و فني فعاليت مي كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيات مديره آن نماينده قانوني انجمن مي باشد.

   ماده 3: مركز انجمن در شهر تهران مي باشد و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمن هاي هيات علمي مي تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود.

  تبصره : هيات مديره در صورت لزوم بسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام كند به شرط آنكه موضوع در روزنامه هاي رسمي و كثيرالانتشار اعلام شود و كتبا به اطلاع كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برسد.

    ماده 4:  انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

خروجي سايت