اساسنامه انجمن - انواع و شرایط عضویت

فصل سوم انواع و شرايط عضويت

 

   1-6- عضويت پيوسته:

موسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته هاي گياهشناسي، كشاورزي، شيمي، علوم گياهي، باغباني، داروسازي و پزشکي و رشته هاي وابسته باشند مي توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

 

   2-6- عضويت وابسته:

كساني كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته هاي مذكور در بند 1-6 شاغل باشند.

   3-6- عضويت دانشجويي:

كليه دانشجوياني كه در رشته هاي گياهشناسي، كشاورزي، شيمي، علوم گياهي، باغباني، داروسازي و پزشکي و رشته هاي وابسته به تحصيل اشتغال دارند.

   4-6- عضويت افتخاري:

شخصيتهاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه هاي گياهشناسي، كشاورزي، شيمي، علوم گياهي، باغباني، داروسازي و پزشکي و رشته هاي وابسته باشند حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي موثر و ارزنده اي نموده باشند.

   5-6- اعضاي موسساتي:

سازمانهايي كه در زمينه هاي علمي و پژوهشي مربوط  فعاليت دارند مي توانند به عضويت انجمن در آيند.

   تبصره 1:  افرادي كه داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته هاي مذكور در بند 1-6 مي باشند با تصويب هيات مديره مي توانند به عضويت پيوسته انجمن در آيند.

   تبصره 2 : اعضاي موسساتيكه به مثابه عضو وابستهانجمن محسوب مي شوند .

ماده 7: هر يك از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد كرد.

   تبصره1: پرداخت حق عضويت هيچكونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي كند.

   تبصره 2: اعضاي افتخاري از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده 8: عضويت در يكي از مواردزير خاتمه مي يابد:

1-8- استعفاي كتبي

2-8- عدم پرداخت حق عضويت سالانه

تبصره: تاييد خاتمه عضويت با هيات مديره است.

خروجي سايت