اساسنامه انجمن - وظایف و فعالیتها

فصل دوم وظايف و فعاليتها:

 

  ماده 5: به منظور نيل به هدفهاي مذكور در ماده(1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

1-5-           انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين المللي بين محققان و متخصصاني كه به گونه اي با علم گياهان دارويي و داروهاي گياهي سروكار دارند.

2-5-همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح ها و برنامه هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.

   3-5- ترغيب و تشويق پژوهشكران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.

   4-5- ارايه خدمات آموزشي و پژوهشي.

   5-5- تشكيل گردهمايي هاي علمي در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي.

   6-5- انتشار كتب و نشريات علمي.

 

خروجي سايت