اساسنامه انجمن - بودجه و موارد متفرقه

فصل ششم بودجه و مواد متفرقه

 

  ماده 17- منابع مالي انجمن عباتند از:

    1-17- حق عضويت اعضا

    2-17- درآمدهاي ناشي از ارايه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره اي

    3-17- دريافت هدايا و كمكها

    4-17- كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.

 ماده 18- درآمدها و هزينه هاي انجمن در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي شود.

ماده 19- كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانكهاي كشور نگهداري مي شود.

ماده 20- هيچيك از موسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودي اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمي توانند مبادرت به انجام معاملات با موسسه نمايند.

ماده 21- كليه مدارك و پرونده هاي مالي و غير مالي مرتبط با فعاليتهاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمن نگهداري مي شود و درمواقع مراجعه نظارت يا ساير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده 22- هرگونه تغيير درمفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معتبر است.

ماده 23- انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه ها و احزاب سياسي را ندارند.

ماده 24- در صورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومي، همان مجمع هيات تسويه اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هيات تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي كليه داراييهاي منقول و غير منقول  انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به يكي از موسسات آموزشي يا پژوهشي كشور واگذار كند.

ماده 25- اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل، 25 ماده، 55 زير ماده و 15 تبصره در جلسه مورخ         مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد.

خروجي سايت