اساسنامه انجمن - ارکان انجمن

فصل چهارم : اركان انجمن

 

  ماده 9: اركان اصلي عباتند از :

الف : مجمع عمومي    ب : هيات مديره    ج : بازرس

الف: مجمع عمومي

   ماده 10: مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي شود.

   1-10- مجمع عممومي عادي سالي يكبار تشكيل مي شود و با حضور يا راي  كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراء معتبر است.

   2-10- در صورتيكه در دعوت نخست مجمع عمومي رسميت نيافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل مي شود و با تعداد حاضر جلسه رسميت خواهد يافت.

  3-10- مجمع عمومي فوق العاده در موارد ضروري با دعوت هيات مديره يا بازرس و يا با تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي شود.

تبصره 1: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي بصورت كتبي و يا اگهي در روزنامه كثيرالانتشار و یا از طریق پست الکترونیکی صورت گیرد (شماره نامه اداره ثبت : 139430400901045924 )  وبايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.

تبصره 2 ‍: يك سوم اعضاي پيوسته مي توانند مستقيما اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق العاده نمايند مشروط بر اينكه هيات مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشد و در چنين حالتي، ايشان در اگهي دعوت به عدم اجابت در خواست خود، توسط هيات مديره و بازرس، تصريح نمايند.

تبصره 3: در صورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومي منحصرا موضوعي خواهد بود كه در تقاضا نامه ذكر شده است و هيات رئيسه مجمع از ميان اعضاء انتخاب خواهد شد.

ماده 11: وظايف مجامع عمومي عادي و فوق العاده:

   1-11- انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس

   2-11- تصويب خط مشي انجمن

   3-11- بررسي و تصويب پيشنهادات هيات مديره و بازرس

   4-11- تعيين ميزان حق عضويت و تصويب ترازنامه

   5-11- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

   6-11- عزل هيات مديره و بازرس

   7-11- تصويب انحلال انجمن

   8-11- بررسي وتصويب ترازنامه و صورتحساب در آمد و هزينه هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن.

تبصره 1: مجامع عمومي توسط هيات رئيسه اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي شوند.

تبصره 2: اعضاي هيات رئيسه با اعلام و پذيرش نامزدهاي خود در مجمع انتخاب مي شوند.

تبصره 3: اعضاي هيات رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيات مديره و بازرس كانديدا كرده اند.

تبصره 4: مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در موارد بند هاي 5 -11 و 6-11 و 7-11 تشكيل مي شود.

ب - هيات مديره

   ماده 12: هيات مديره انجمن مركب از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل مي باشد كه هر 3 سال يكبار با راي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي شوند.

   1-12- هيچيك از اعضاي نمي توانند بيش از 3 بار متوالي به عضويت هيات مديره انتخاب شوند.

تبصره : تعداد دو نفر از اعضاء هیأت مدیره در صورت کسب بیش از حداقل سه چهارم آراء حاضرین در جلسه می توانند برای یک دوره دیگر به عضویت هیأت مدیره در آیند. (شماره نامه اداره ثبت : 139430400901045924 )

   2-12- عضويت در هيات مديره افتخاري است.

   3-12- هيات مديره حداكثر تا يك ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با راي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي نمايد.

   4-12- كليه اسناد تعهد آور و اوراق بها دار با امضاي رئيس هيات مديره و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه هاي رسمي با امضاي رئيس هيات مديره يا معاون  رئيس هيات مديره معتبر است .

   5-12- هيات مديره موظف است بر حسب نياز هر يك ماه يكبار تشكيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيات مديره حداقل سه روز است.

   6-12- جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق، معتبر است.

   7-12- كليه مصوبات هيات مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صررتجلسات هيات مديره نگهداري مي شود.

   8-12- شركت اعضاي هيات مديره در جلسات ضروري است و غيبت هر يك از اعضاي بدون عذر موجه به تشخيص هيات مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب درحكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

   9-12- در صورت استعفا، بر كناري يا فوت هر يك از اعضاي هيات مديره، عضو علي البدل براي مدت باقيمانده دوره عضويت به جانشيني وي تعيين خواهد شد.

   10-12- شركت بازرس در جلسات هيات مديره بدون داشتن حق راي مجاز است.

   11-12- هيات مديره موظف است ظرف حداكثر 4 ماه پيش از پايان تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيات مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسات مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون انجمن هاي علمي ارسال نمايند.

تبصره: هيات مديره پيشين تا تاييد هيات مديره جديد از سوي كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات  و فناوري مسئوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده 13: هيات مديره نماينده قانوني انجمن مي باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

   1-13- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي.

   2-13- تشكيل گروه هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها.

   3-13- هيات مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غير منقول و تبديل به احسن يا ترهين و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال غير منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است، انجام دهد.

   4-13- جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيات مديره  كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجمن، دارا مي باشد.

   5-13- تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز مالي و صورتحساب درآمد ها و هزينه هاي انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارايه به مرجع نظارت در موعد مقرر.

   6-13- اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيلي و حق توكيل به غير.

   7-13- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع داخلي و خارجي.

   8-13- اجراي طرحها و برنامه هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن.

   9-13- جلب هدايا و كمكهاي مالي.

   10-13- اهداي بورسهاي تحقيقاتي و آموزشي.

   11-13- اتخاذ تصميم د رمورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.

   12-13- ارسال گزارش هاي لازم به كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ج - بازرس

  ماده 14: مجمع عمومي عادي يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت 3 سال انتخاب مي نمايد.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

  ماده 15: وظايف بازرس به شرح زير است:

   1-15- بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي

   2-15- بررسي گزارش سالانه هيات مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي

   3-15- گزارش هر گونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

تبصره : كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غير مالي در هر زمان و بدون قيد شرط بايد از سوي هيات مديره  براي بررسي در دسترس بازرس قرار گيرد.

خروجي سايت