سال سوم، شماره 1، بهار 1394

فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي، سال سوم، شماره 1، بهار 1394 (جلد مجله)

مقاله ها

Download

1- بررسی و مقایسه تركيب‌هاي شيميائي روغن اسانسی اندام های مختلف گیاه دارويي Eremurus persicus (Joub. & Spach) Boiss. منطقه آزران کاشان

حسين بتولي*، عبدالرسول حقیر ابراهیم‌آبادی، مریم نوروزی، اسماء مازوچی

Full text

2- بررسی کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی Salvia hydrangea L. در رویشگاه‌های مختلف استان مازندران

سمیه رنجبر*، مهدیه ابراهیمی، محمد اکبرزاده

Full text

3- بررسي تركيب‌هاي شيميايي اسانس گياه  Centaurea xanthocephala (DC.) Schultz-Bip.در رویشگاه طبیعی ارومیه

فاطمه عسکري*، زهرا بهراد

Full text

4- اثر تیمارهای مختلف فیزیکو شیمیایی بر جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی Datura innoxia Mill.

فرنوش فتاحي، عبدالعلي شجاعيان، حسين عسكري، حسنعلي نقدي‌بادي، مسعود ميرمعصومي

Full text

5- مطالعه برخی از صفات کیفی، ترکیبات فنولی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی روغن و میوه ‌در ژنوتیپ‌های برگزیده در گیاه Olea europaea L. در استان گلستان

آروز جلالی، اسماعیل سیفی*، مهدی علیزاده، حسین فریدونی

Full text

6- بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گیاه دارویی Salvia acetabulosa L. در منطقه آشتیان (استان مرکزی)

معصومه خسروی‌رینه٭، محمدرضا برزگر، حسین لاری یزدی، عظیم ابوطالبی، یونس عصری

Full text

7- مطالعه اثر کود بیولوژیک نیتروکسین و تراکم بوته بر عملکرد، اجزاء عملکرد و اسانس گیاه دارویی Pimpinella anisum L. در منطقه فیروزکوه

محمدتقی درزی*، رضا نادعلی

Full text

8- بررسی فیتوشیمیایی، آنتی‌اکسیدانی و اتنوفارماکولوژی گیاه دارویی Melilotus officinalis L. به‌عنوان ضدالتهاب و التیام دهنده زخم دیابتی

آرش خاکی

Full text

 

خروجي سايت