سال دوم، شماره 4، زمستان 1393

فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي، سال دوم، شماره 4، زمستان 1393 (جلد مجله)

مقاله ها

Download

1- تاثیر مقادير مختلف كود نیتروژنه و زمان برداشت بر كمیت و كیفیت اسانس و ميزان فنل کل در گیاه داروييSaturejahortensis L.  در استان کرمان

ميترا مهرباني، زهرا مهدوی میمند*، بهشته خانداني‌زادهو نوید حسن‌آبادی

Full text

2- اتنوبوتانی گیاهان دارویی شمال شرق استان خوزستان

حامد خدایاری*، شهریار امانی و حمزه امیری

Full text

3- پهنه‌بندي گياه دارويي Teucrium polium L. در رويشگاه‌هاي مختلف حوضه‌ آبخيز مهارلو استان فارس

قاسم خداحامي* و محمد باقر رضايي

Full text

4- بررسی کمیت و کیفیت اسانس گیاه داروییL.  Satureja mutica در فصول مختلف رشد در استان خراسان شمالی

حسین کمالی، مهدی ایمانی، علی‌اکبر عامری، پیمان فیضی، آمنه محمدی

Full text

5- بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس سرشاخه‌های گلدار گياهZataria multiflora Boiss. در چهار استان مختلف

مهردخت نجف‌پور نوايي* و مهدي ميرزا

Full text

6- بررسی اثر تنش‌های خشکی و شوری بر میزان ترکیبات فنلی گیاه دارویی Thymus vulgaris L.

افسانه صیادی، جعفر احمدی، بهور اصغری، سیدمحسن حسینی

Full text

7- اتنوفارماکولوژی، فیتوشیمیایی (فنل و فلاونویید کل) و ارزیابی اثر ضد باکتریائی عصاره اتانولی گیاهان دارویی-خوراکی (Allium cepa, Actinidia deliciosa, Berberis vulgaris) بر جدایه‌های لیستریا مونوسیتوژنز

یونس انزابی* و آرش خاکی

Full text

8- ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژنتیکی گیاه Ferula assa-foetida L. در جنوب شرق ایران، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮلی RAPD

سعیده سرحدی‌پور*، محمدرضا نقوی، اﻣﻴﻦ باقی‌زاده، داراب حسنی

Full text

خروجي سايت