سال دوم، شماره 1، بهار 1393

فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي، سال دوم، شماره 1، بهار 1393 (جلد مجله) 

مقاله ها

Download

1- بررسی تركيب‌هاي شيميائي اسانس سرشاخه­های هوایی گیاه Physospermum cornubiense (L.) DC. در منطقه قهرود کاشان

حسين بتولي، مریم اخباری، سیدمحمد جواد حسینی­زاده، علی‌اصغر انگاشته واحد

Full text

2- شناسایی و تعیین ساختمان ترکیب ضد سرطانی سورولین درگیاه دارویی Psoralea corylifolia

بهروز محمدپرست، موسی رسولی، رضا داوری، علیرضا روستایی

Full text

3- بررسی میزان الئوروپین در برگ رقم‌های مختلف گیاه Olea europaea L. در استان گلستان

ناهید نیکجو، خدایار همتی، اسماعیل سیفی، پونه ابراهیمی، حسین فریدونی

Full text

4- بررسی فیتوشیمیایی و ضد­باکتریایی اسانس گیاه Ferula gummosa Boiss. در منطقه میقان استان سمنان

ژيلا اصغری، طاهر گرگانلي دوجي، عزت ا.. قائمي

Full text

5- بررسی تاثیر ارتفاع بر کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس گیاه Rosmarinus officinalis L. کشت شده در دو منطقه از استان مازندران

سیده‌مجیده محمدنژاد گنجی، حسین مرادی، علی قنبری، محمد اکبرزاده

Full text

6-  بررسی ترکیبات فنلی و عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های آبی و متانولی برگ سه گونه از جنس Pistacia درمنطقه سروستان شیراز

علی خدیو سروستانی، محمود دژم

Full text

7- آت اکولوژی، آنتی‌اکسیدانی و اتنوفارماکولوژی اندام‌های مختلف گیاه داروییPunica granatum var. spinosa در استان‌های گلستان و مازندران

معصومه مازندرانی، عزت‌اله قائمی، هومان بیات

Full text

8- توسعه، تولید و فرآوری گیاهان دارویی در ایران

علیرضا کرباسی، امید یخکشی، حسین روحانی، حسین امامی

Full text

 

خروجي سايت