سال اول، شماره 4، زمستان 1392

فصلنامه اکوفتوشیمی گیاهان دارویی، سال اول، شماره 4، زمستان 1392 (جلد مجله)

مقاله ها

Download

1- بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس گیاهان دارویی بیلهر، چویر و زیره ایرانی (Dorema aucheri، Ferulago angolataو Bunium persicum)در استان کرمان (ايران)

حمزه امیری، لیلی بیرمی‌نیا

Full text

2- اوت اکولوژی، اتنوفارماکولوژی، فیتوشیمیایی و بررسی اثر آنتی­اکسیدانی عصاره اندام­های مختلف گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa Boiss.) در دو رویشگاه مختلف استان خراسان رضوی

زینب زینلی، خدایار همتی، معصومه مازندرانی، ژیلا اصغری

Full text

3- ارزیابی تغییرات ریخت­شناسی و میزان موسیلاژ در توده­های اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) استان گلستان

فاطمه گل­چین، محمدحسین فتوکیان، خدایار همتی، حسنعلی نقدی­بادی

Full text

4- معرفی فلور، شکل زیستی و  پراکنش جغرافیایی گونه‌های گیاهان دارویی منطقه رینه آمل

یوسف نیک‌نژاد، محمدباقر رضایی، محمدرضا ذاکری‌مهر

Full text

5- اوت اکولوژی، اتنوفارماکولوژی، عملکرد آنتی­اکسیدانی عصاره متانولی گیاه دارویی زولنگ (Eryngium caucasicumTrauve.) و معرفی طیف فلورستیک گیاهان دارویی رویشگاه لاریم مازندران

ثمینه مطلبی ریکنده، معصومه مازندرانی، محمدعلی ابراهیم‌زاده

Full text

6- بررسی تغییرات مهمترین مواد موثره ثانویو فعالیت آنتی‌اکسیدانی اندام‌های مختلف گیاه دارویی سنجد (.LElaeagnus angustifolia) در رویشگاه‌های مختلف استان خراسان رضوی

لاله سعادتمند، مه‌لقا قربانلی، مریم نیاکان

Full text

7- بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی گیاه درمنه کوهی (.Artemisia aucheri Boiss) بر جوانهزنی و رشد اولیه بادام کوهی (Amygdalus scoparia)

محمدجواد ارجمندتاج الدینی، رضا باقری، مسعود بهشتی‌راد

Full text

8- بررسی تغییرات فنل و آنتوسیانین کل در اندام‌ها و مراحل مختلف رشد میوه در دو گیاه دارویی آلو (Prunus spinosa L.) و ازگیل (Mespilus germanica L.) در رویشگاه‌های طبیعی استان گلستان

فصیحه لیوانی

Full text

مقاله كوتاه

بررسی عملکرد آنتی‌اکسیدانی و میزان فنل عصاره‌های مختلف صمغ گیاه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) در خراسان جنوبی

لیلا وهابی، کهین شاهانی‌پور، رامش منجمی

Full text

 

خروجي سايت