سال سوم، شماره 3، پاییز 1394

فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي، سال سوم، شماره 3، پائیز 1394 (جلد مجله)

مقاله ها

Download

  1. بررسي فیتوشیمیایی و مقایسه عملکرد آنتی‌اکسیدانی اسانس و عصاره گیاه Salvia reuterana­ Boiss. جمع‌آوری شده از منطقه دماوند (شمال ايران)

منصوره امین‌زاده، امیرحسین جمشیدی، فائزه السادات مرتضوی مقدم*، حسین آذرنیوند، محمدرضا نقوی، رحیم سروستانی

Full text

  1. تاثیر پرتودهی اشعه گاما بر صفات مورفولوژيکی و فیتوشیمیایی گياه داروييThymus vulgarisL.

فهیمه صالحی، عزیزاله خیری*، علی اسکندری، محمدباقر رضایی

Full text

  1. بررسی ارتباط بين پراکنش گياهان دارويي و خصوصيات فيزيکوشيميايي خاک در مراتع بلده نور

مژگان مرفع، قاسمعلي ديانتي تيلكي*، حسن قليچ‌نيا

Full text

  1. بررسي فيتوشيميايي اسانس در جمعیت‌های مختلف گونهThymus kotschyanus Boiss & Hohen. در ايران

مهدي ميرزا، مهردخت نجف‌پور نوايي، بهاره الهوردی ممقاني

Full text

  1. بررسی برخی از صفات ریخت‌شناختی و فیتوشیمیایی میوه در ژنوتيپ‌هاي مختلف گياه L.Ficus carica

زهرا کیخا، اسماعیل سیفی*، فریال وارسته، عظیم قاسم‌نژاد

Full text

  1. بررسی فیتو شيميايي اسانس گياه دارويی Ziziphora clinopodioides Lam. در رويشگاه‏هاي طبيعي استان‏هاي البرز و مازندران

مينا ربيعي*، مريم فيروزي اردستاني، يونس عصري، غلامرضا بخشي‌خانيکي

Full text

  1. بررسي نیازهای اکولوژیکی، اتنوفارماکولوژیکی، ارزیابی فنل و فلاونوییدکل، آنتي‌ اكسيداني عصاره اندام‌های مختلف گياه دارويي Stachys inflata Benth. و تهیه طیف فلورستیک گیاهان كوهستان چهارباغ (شمال ایران)

معصومه مازندرانی*، امیر محمدی

Full text

  1. بررسی اثر روش‌های مختلف استخراج عصاره بر ترکیبات موثره و عملکرد آنتی‌اکسیدانی عصاره گیاه دارویی Cynara scolymus L.  در استان گلستان

آتنا منصول ملاشاهي خمکی، علی وارسته‌مرادی*

Full text

خروجي سايت