سال اول، شماره 3، پاییز 1392

فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي، سال اول، شماره 3، پاييز 1392 (جلد مجله)

مقاله ها

Download

1- بررسي اثر فاکتورهای محیطی روی مواد موثره گرز خشخاش سیاه  Lindl.)(Papaver bracteatumدر مراتع کوهستانی رينه استان مازندران          

قاسمعلي ديانتي تيلكي، عليرضا ميرزايي، محمدباقر رضايي، مسعود طبري

Full text

2- مطالعه اثر دمای خشک کردن بر برخی از خصوصیات فیتوشیمیایی برگ کنگرفرنگی (Cynara scolymus L.)

عظیم قاسم‌نژاد، امین‌اله باقری‌فرد، علی اصغری

Full text

3- بررسی  نیازهای اکولوژیکی گونه‌هاي مختلف آویشن (Thymus L.) در رویشگاه‌های استان کردستان

جمال حسني، زهرا نيک‌باهر

Full text

4- ارزيابي كمي و كيفي اسانس اكسشن‌هاي مختلف آويشن كرك آلود (Thymus pubescens) در استان يزد

عباس زارع‌زاده، مهدي ميرزا، ابراهيم شريفي عاشورآبادي، علي ميرحسيني، محمدرضا عرب‌زاده

Full text

5- مقایسه ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه دارویی سنبله نقره‌ای (Stachys byzanthina C. Koch.) در دو منطقه رویشی استان مازندران

سیده‌سارا نورانی، محمد مهدوی، جلال محمودی، سیدحسن زالی

Full text

6- بررسي واکنش‌هاي مورفولوژيکي و فيزيولوژيکي گياهان دارويي گاوزبان (Borago officinalis L.)تحت شرايط مصرف کودهاي بيولوژيک و شيميايي

مهدی مشکانی، محمد آرمین، متین جامی‌معینی

Full text

7- بررسی كميت و كيفيت روغن اسانسی گیاه دارویی .Proveskia abrotanoides Karel(مطالعه موردی پارکملی گلستان و کیاسر مازندران)

سعيده شهركي، سیده‌خديجه مهدوي، سيدعلي حسيني، معصومه مازندراني، منیژه توان

Full text

8- بررسي ميزان ويتامين ث در کولتيوارهاي مختلف نارنگي (Citrus Blanco.)

بهزاد بابازاده درجزي

Full text

 

خروجي سايت