سال اول، شماره 2، تابستان 1392

فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي، شماره پياپي 2، سال اول، شماره 2، تابستان 1392 (جلد مجله)

مقاله ها

Download

1- بررسي تركيب‌هاي تشكيل‌دهنده و اثرات ضد ميکروبي اسانس و عصاره الکلي گیاه دارویی Artemisia spicigera C. Koch. از استان مازندران 

فاطمه سفیدکن، الميرا طايفه هندی، فرزانه فخاری، مريم تیموری

Full text

2- بررسی و مقایسه تركيب‌هاي شيميائي روغن اسانسی دو گونه از جنس"اسکنبیل" (Calligonum  L.) منطقه آران و بیدگل

حسين بتولي، عبدالرسول حقیر ابراهیم‌آبادی، مهرناز چرم­زاده، مجتبی هادی‌زاده هفشجانی، اسماء مازوچی

Full text

3- تاثير فاصله کاشت و دور آبياري بر عملکرد ، بازده اسانس فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه دارویی مرزه بختياري
 (
Bunge.Satureja bachtiarica)   زهرا مهدي شاهيوند، مهدي صيدي، زهرا طهماسبي

Full text

4- مقايسه كميت و كيفيت مواد مؤثره روغن اسانسيشش گونه از جنس آويشن (Thymus L.) در دو فاز رويشيو زايشي در استان يزد

عباس زارع زاده ، علي ميرحسيني، محمدرضا عرب‌زاده

Full text

5- مقایسه مواد موثره اسانس پوست ميوه و كيفيت آبمیوه در کولتیوارهای مختلف نارنگی  C. reticulata Blanco. در استان مازندران

بهزاد بابازاده درجزي

Full text

6- بررسی اثر تاریخ کاشت و همزیستی قارچ مایکوریزا بر خصوصیات فیزیولوژیک و مواد موثره سه رقم گیاه دارویی  رازیانه (Foenicumlum vulgare Mill.) بومی ایران

مریم برزگر الویردی، حسین افشاری، نغمه برهان، قنبر لایی، مسعود زاده‌باقری

Full text

7- بررسیمیزان ماده موثره هیپریسیندر گیاه دارویی علف چای (L.Hypericum perforatum) در رویشگاه‌های مختلف غرب گلستان (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان، رامیان)

سیده‌خدیجه مهدوی، پریناز اصغری، معصومه مازندارانی، سیدعلی حسینی(سیدحبیب)،‌ هومان بيات

Full text

8- استخراج و تعیین مقدار کلروژنیک اسید با استفاده از روش نوین میکرواستخراج فاز جامد در گیاه دارویی سرخارگل

Echinacea purpurea (L.) Moench.  

مازیار احمدی گلسفیدی، زرین اسحاقی، الهام تازیکه

Full text

 

خروجي سايت