سال دوم، شماره 2، تابستان 1393

فصلنامه اكوفيتوشيمي گياهان دارويي، سال دوم، شماره 2، تابستان 1393 (جلد مجله)

مقاله ها

Download

1- مقایسه تركيب‌هاي شيميائي اسانس گیاه Mindium laevigatum (Vent.) Rech. f & Schiman-Czeika در زمان‌های مختلف رشد در منطقه کاشان

حسين بتولي، عبدالرسول حقیر ابراهیم‌آبادی، محمد مهدی موحدپور و اسماء مازوچی

Full text

2-تاثیر جهت جغرافیایی تاج درخت روی فلاونوئیدهای نارنجین و هسپریدین در میوه‌های نابالغ چهار گونه از مرکبات

خدايار همتي، ادریس شعبانی، زین العابدین بشیری صدر و وحید اکبرپور

Full text

3- تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر برخی فاکتورهای مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی اسانس در گیاه دارویی Lavandula angustifolia L.

محمدمهدی ضرابی، سودابه مفاخری، بهور اصغری و سحر عابدی

Full text

4- بررسی فیتو شیمیایی اسانس گیاه Teucrium polium L. در شرایط مختلف اکولوژیک استان اصفهان

سیدمرتضی ابطحی و کریم باقرزاده

Full text

5- بررسی اثر آللوپاتیک گیاه Achillea wilhelmsiiدرکنترل علف هرز Amaranthus retroflexusو میزان عملکرد رشد Glycins max

روح‌اله دستور، سهراب محمودی و غلامرضا زمانی

Full text

6- بررسی نقش گیاه دارویی Thymus serpyllum L. در ترسیب کربن مراتع کوهستانی هزار جریب بهشهر

رضا تمرتاش، مرضیه حسن‌نژاد و محمدرضا طاطیان

Full text

7- بررسی فیتوشیمیایی اسانس گیاه Stachys inflataدر رویشگاه‌های مختلف استان مازندران

مرجان علی بخشی، سیده‌خدیجه مهدوی، جلال محمودی،حسن قلیچ‌نیا

Full text

8- آت اکولوژی، فنولوژی، اتنوفارماکولوژي، ارزیابی فنل و فلاونویید کل و عملکرد آنتی‌اکسیدانی­ عصاره‌های مختلف سرشاخه‌های گلدار گیاه Dittrichia  graveolens (L.) Greuter. در روش‌های مختلف استخراج (رویشگاه بندرگز)

عایشه خرمالی، معصومه مازندرانی

Full text

 

 

خروجي سايت