نشریه "فناوری گیاهان دارویی ایران"

نشریه "فناوری گیاهان دارویی ایران"

نشریه «فناوری گیاهان دارویی ایران» نشریه‌ای فارسی- انگلیسی با رویکرد علمی- ترویجی با مجوز كميسيون نشريات علمي وزارت علوم و وابسته به مرکزتحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی وانجمن علمی گیاهان دارویی ایران، به‌منظور انتشار نتایج پژوهش‌ها، رشد آگاهی، توسعة علمی و ترویج دانش تخصصی در زمینة توسعه فناوری درزمینه گیاهان دارویی و دیگر موارد مربوط به صورت دو فصلنامه منتشر می‌شود و در  محورهای زیر مقاله علمی می پذیرد:

 

۱- شناسایی و معرفی گیاهان دارویی ايران

۲- محصولات فرعی وفناوري هاي بهره برداری آنها

۳-  بررسی فیزیولوژیک و اکولوژیک گیاهان دارویی و معطر

۴- فناوريهاي استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی و اندازه گیری مواد موثره گیاهان داویی

۵- فناوري نوين  کاشت، داشت و برداشت، به زراعی و فرآوری گیاهان دارویی

۶- استفاده از بیوتکنولوژی در گیاهان دارویی ومعطر

۷- فناوري. کاربرد مواد موثره گیاهان دارویی در صنایع غذایی (کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی)، آرایشی و بهداشتی؛

8- نقش گیاهان دارویی و فرمون ها در مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی

9- جایگاه وارزش اقتصادی – اجتماعی گیاهان دارویی و معطردر ايران

۱0- فناوريهاي نوين وکاربردي گیاهان دارویی در محیط زیست

آدرس نشریه جهت ارسال مقالات: http://mpt.areeo.ac.ir

خروجي سايت

آخرین خبرنامه الکترونیک انجمن